فروشگاه اینترنتی محصولات مجازی خدمات انفورماتیک ارک - بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان
 
» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان رضا 1393/05/25 دسته بندی : پروپزال 0
چکیده
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان می باشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار است؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن است؟وفرضیه سوم اینکه استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان است؟
گروه نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از کارمندان استانداری زنجان که 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشکیل دادند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آنها دو آزمون رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت انجام شد که پس از آن ، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t استفاده شد که نتیجه به دست آمده به شرح زیر می باشد:
- بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت رابطه معنی داری وجود دارد.
- رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن : تفاوت معنی داری وجود ندارد.
- استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب
 
عنوان

فصل اول : کلیّات
مقدمه 
طرح مسئله
اهداف پژوهش 
فرضیات تحقیق
تعریف نظری
ضرورت و اهمیّت تحقیق
کلید واژه

فصل دوّم : نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش
مقدمه
تاریخچۀ رضایت شغلی
مفهوم رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل مؤثر بر اشتغال مناسب
نارضایتی شغلی و پیامدهای آن
عوامل کلی نافذ در رضایت شغلی
عوامل مؤثر در رضایت شغلی 
تاریخچۀ استفاده بهینه از زمان
اصول عمومی استفاده بهینه از زمان
نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت
پژوهش های داخل کشور
پژوهش های خارج از کشور

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
نمونه و روش انتخاب نمونه
روش اجرا
روش آماری

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
نتایج آماری

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
بحث
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
منابع

ضمائم
 
 
 
تعداد 55 صفحه کاملا مرتب شده 
-

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط